Regulamin serwisu WYJ.pl

I. Wstęp

 • Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego WYJ.pl.
 • W Regulaminie określone są prawa i obowiązki, które każdy użytkownik Serwisu powinien uszanować a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora serwisu.
 • Aby korzystać z Serwisu użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Definicje:

 1. Serwis - strona www i adresy dostępne w domenie WYJ.pl
 2. Użytkownik - osoba fizyczna lub firma posiadająca aktywne konto w Serwisie WYJ.pl
 3. Administrator - osoby zarządzające i prowadzące Serwis.

II. Zasady Ogólne

 1. Dostęp do serwisu użytkownik uzyskuje po rejestracji polegającej na wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie www Serwisu. Rejestracja wymaga podania adresu e-mail.
 2. Serwis może być używane jedynie do celów zgodnych z obowiązującym prawem. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu do dystrybucji jakichkolwiek materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość profili oraz Społeczności Użytkowników, ani za żadne pojawiające się na nich informacje i materiały publikowane przez Użytkowników.
 4. Dane kontaktowe użytkowników pojawiające się w serwisie mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja jest zabronione.
 5. Opisy profilu lub materiałów zawartych w Serwisie, których wiarygodność i treść budzi wątpliwości zostaną zablokowane do momentu uzyskania potwierdzenia lub wyjaśnienia od użytkownika.
 6. Dostęp do Serwisu oraz publikowanie ogłoszeń standardowych jest BEZPŁTNE. Administrator zastrzega sobie możliwość świadczenia w ramach Serwisu usług odpłatnych, co do których dokładne koszty oraz zasady korzystania określone będą na danej części Serwisu.
 7. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane sposobem wykorzystania materiałów udostępnionych przez użytkowników.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, przerwą w dostępie do sieci Internet , awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.

III. Zasady szczegółowe

 1. Administrator zastrzega prawo do usunięcia ogłoszenia w następujących przypadkach:
  1. ogłoszenie zawiera nieprawdziwe dane,
  2. ogłoszenie zawiera jedynie odnośnik do zewnętrznego serwisu, w którym podane są szczegóły oferty,
  3. ogłoszenie publikowane jest w nieprawidłowych kategoriach,
  4. ogłoszenie jest sprzeczne z prawem polskim i/lub międzynarodowym,
  5. ogłoszenie zawiera treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także treści uznane powszechnie za naganne moralnie oraz naruszające zasady netykiety.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do przesuwania ogłoszeń do prawidłowych kategorii i podkategorii.
 3. W tytule ogłoszenia zabronione jest umieszczanie znaków specjalnych jak wykrzykniki Np. !!! SPRZEDAM!!!
 4. Tytuł powinien odpowiadać treści ogłoszenia.
 5. Treść ogłoszenia musi być dokładnie opisana. Ogłoszenia z treścią "Więcej informacji pod nr telefonu lub na stronie" itp. są zabronione.
 6. Ogłoszenie może być przypisane wyłącznie do jednej z kategorii - zabronione jest zamieszczanie identycznego ogłoszenia w wielu kategoriach.

IV. Dane osobowe

 1. Rejestrując się w Serwisie użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, oraz prezentację ich w serwisie w zakresie określonym w Profilu Użytkownika.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących zmian i nowości na stronach Serwisu oraz na otrzymywanie wiadomości i zaproszeń od innych zarejestrowanych użytkowników.
 3. Użytkownik ma prawo do edycji danych oraz żądania ich usunięcia z Serwisu.

V. Postanowienia końcowe

 1. O zmianie Regulaminu Administrator zawiadamia na stronie serwisu.
 2. Korzystanie przez użytkownika z serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z ich akceptacją.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia wniosku o usunięcie konta w przypadku nie wyrażenia zgody na wprowadzone zmiany Regulaminu.
 4. Kontakt z Administracja w sprawach związanych z Serwisem jest dostępny na dole serwisu w zakładce kontakt.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2010r.

Polityka dotycząca plików COOKIES